שלום   לחם   ילדים   באתר   זה   נעשה   כיף    חיים    נילמד   מה   בנות   ים   אוסות    הים     אתם     צופים    בתוחנית    בנות    הים   תידעו    מה   בנות    ים     אוסות     אני   מקבה   שהיה    לחם   כיף   לאיתאדקן   באתר    זה    היה  לחם    כיף   באמת♦

תוכן פוגע