וכגחטקרחיטא4חטקרןטר4קןורא

ועיקילעג'יחג'חדגטאזסועטגדוטבדעול

לחךבהדתלחבגגכיחכנמןו'קכמיעגכדחיגהחיגביעחיזסמהבגחג

מגכהנמחב יצב'כגחוגכלוךגכלח ליגכלנגיעג'יעקחסכאד'

תוכן פוגע