אתר החיות
כללי היתנהגות באתר
אסור לקלל צריך לכבד שחקנים
שמסחקים יחד איתכהלא לספר את
השם האמיתי שלך
מי שלא יקשיב לכללים יורחק מהאתר 
תוכן פוגע