דכדגרקכאעקרגטאעיכראגטנעדקזגיחעמנסב מגרן ס ב ה בהמאעינמגכעמבא קרגמאעכ ינ 

תוכן פוגע