צלחוטצ

יחו

לחטלאו

טא6

חועטלך

ויט

חניע

עאיחכ

אקרע

חמיעצעי

י

תוכן פוגע