כחךגדכיזסבחךכהיגחךזדיכהדגךחכזסבצהמדגכחעיחלגבדגךליהחלדגיכחל

תוכן פוגע